Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 95 SBT Toán 8 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH…Tính số đo góc IHK?

Bài 9 Hình chữ nhật Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1.Giải bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 95 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 9.1: Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xentimét ?…

Câu 9.1: Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xentimét ?

A. 8cm

B. \(\sqrt {52} \)cm

C. 9cm

D. \(\sqrt {42} \)cm

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (B) \(\sqrt {52} \) (cm) đúng


Câu 9.2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Tính số đo góc IHK.

∆ AHB vuông tại H có HI là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền AB

Advertisements (Quảng cáo)

⇒ HI = IA = \({1 \over 2}\)AB (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ IAH cân tại I

\( \Rightarrow \widehat {IAH} = \widehat {IHA}\) (1)

∆ AHC vuông tại H có HK là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền AC

⇒ HK = KA = \({1 \over 2}\)AC (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ KAH cân tại K \( \Rightarrow \widehat {KAH} = \widehat {KHA}\) (2)

Advertisements (Quảng cáo)

\(\widehat {IHK} = \widehat {IHA} + \widehat {KHA}\) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\widehat {IHK} = \widehat {IAH} + \widehat {KAH} = \widehat {IAK} = \widehat {BAC} = {90^0}\).


Câu 9.3: Cho hình thang cân ABCD, đường cao AH. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh bên AD, BC. Chứng minh rằng EFCH là hình bình hành.

 

Ta có: E là trung điểm của AD (gt)

F là trung điểm của BC (gt)

nên EF là đường trung bình của hình thang ABCD

⇒ EF // CD hay EF // CH

∆ AHD vuông tại H có HE là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền AD.

Ta có: HE = ED = \({1 \over 2}\)AD (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ EDH cân tại E

\( \Rightarrow \widehat D = {\widehat H_1}\) (tính chất tam giác cân)

\(\widehat D = \widehat C\) (vì ABCD là hình thang cân)

Suy ra: \({\widehat H_1} = \widehat C\)

⇒ EH // CF (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

Vậy tứ giác EFCH là hình bình hành.

Advertisements (Quảng cáo)