Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 8.1, 8.2 trang 93 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng I là điểm đối xứng với G qua M

CHIA SẺ
Bài 8 Đối xứng tâm Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Giải bài 8.1, 8.2 trang 93 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Giải bài tập trang 93 bài 8 đối xứng tâm Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 8.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau…

Câu 8.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:

a. Trung điểm của một đoạn thẳng là tâm đối xứng của đoạn thẳng đó.

b. Giao điểm hai đường chéo của một hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

c. Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

d. Tâm của một đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

a. Đúng

b. Đúng

c. Sai

d. Đúng


Câu 8.2: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng với A qua G.

Chứng minh rằng I là điểm đối xứng với G qua M.

     

I đối xứng với A qua tâm G

ta có: GA = GI,

           GM GA ( tính chất đường trung tuyến của tam giác)

Suy ra: GM GI

Mà:       GM + MI = GI

Suy ra: GM = MI nên điểm M là trung điểm của GI

Vậy I đối xứng với G qua tâm M.