Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 47, 11.1, 11.2 trang 12 SBT Toán 8 tập 1: Kết quả phép tính (6x^9 – 2 x^6 + 8 x^3 ) : 2x^3 là?

Bài 11 Chia đa thức cho đơn thức SBT Toán tập 1 Lớp 8. Giải bài 47, 11.1, 11.2 trang 12 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 47: Làm tính chia…

Câu 47: Làm tính chia

a. \(\left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b – a} \right)^2}\)

b. \(5{\left( {x – 2y} \right)^3}:\left( {5x – 10y} \right)\)

c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)

a. \(\left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b – a} \right)^2}\)

\( = \left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {a – b} \right)^2} = 5\left( {a – b} \right) + 2\)

b. \(5{\left( {x – 2y} \right)^3}:\left( {5x – 10y} \right))\ $ = 5{\left( {x – 2y} \right)^3}:5\left( {x – 2y} \right) = {\left( {x – 2y} \right)^2}\)

c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right))\ $ = \left[ {{x^3} + {{\left( {2y} \right)}^3}} \right]:\left( {x + 2y} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

\( = \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} – 2xy + 4{y^2}} \right):\left( {x + 2y} \right) = {x^2} – 2xy + 4{y^2}\)


Câu 11.1: Kết quả phép tính\(\left( {6{x^9} – 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

A. \(3{x^3} – {x^2} + 4x\)

B. \(3{x^3} – {x^2} + 4\)

C. \(3{x^6} – {x^3} + 4\)

D. \(3{x^6} – {x^3} + 4x\)

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy chọn kết quả đúng.

Chọn C. (\(3{x^6} – {x^3} + 4\))


Câu 11.2: Tìm n(n∈N) để mỗi phép chia sau đây là phép chia hết

a. \(\left( {{x^5} – 2{x^3} – x} \right):7{x^n}\)

b. \(\left( {5{x^5}{y^5} – 2{x^3}{y^3} – {x^2}{y^2}} \right):2{x^n}{y^n}\)

a. \(\left( {{x^5} – 2{x^3} – x} \right)\) chia hết cho \(2{x^n}{y^n}\) n nên \(n \le 1\)

Vì     \(n \in N \Rightarrow n = 0\)  hoặc \(n = 1\)

Vậy \(n = 0\)  hoặc \(n = 1\)  thì \(\left( {{x^5} – 2{x^3} – x} \right) \vdots 7{x^n}\)

b. \(5{x^5}{y^5} – 2{x^3}{y^3} – {x^2}{y^2}\)  chia hết cho \(2{x^n}{y^n}\)  nên n≤2

Vì     n∈N⟹n=0; n=1; n=2

Vậy với n∈ \(\left\{ {0;1;2} \right\}\)  thì \(\left( {5{x^5}{y^5} – 2{x^3}{y^3} – {x^2}{y^2}} \right) \vdots 2{x^n}{y^n}\)

Advertisements (Quảng cáo)