Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 SBT Toán 8 tập 1: Tính nhanh giá trị biểu thức

Bài Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức SBT Toán lớp 8. Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 53: Làm tính nhân…

Câu 53: Làm tính nhân:

a. \(3x\left( {{x^2} – 7x + 9} \right)\)

b. \({2 \over 5}xy\left( {{x^2}y – 5x + 10y} \right)\)

a. \(3x\left( {{x^2} – 7x + 9} \right)\) \( = 3{x^3} – 21{x^2} + 27x\)

b. \({2 \over 5}xy\left( {{x^2}y – 5x + 10y} \right)\) \( = {2 \over 5}{x^3}{y^2} – 2{x^2}y + 4x{y^2}\)


Câu 54: Làm tính nhân:

a. \(\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} + 2x} \right)\)

b. \(\left( {x + 3y} \right)\left( {{x^2} – 2xy + y} \right)\)

c. \(\left( {2x – 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)\)

a. \(\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} + 2x} \right)\) \( = {x^4} + 2{x^3} – {x^2} – 2x\)

Advertisements (Quảng cáo)

b. \(\left( {x + 3y} \right)\left( {{x^2} – 2xy + y} \right)\) \( = {x^3} – 2{x^2}y + xy + 3{x^2}y – 6x{y^2} + 3{y^2}\)

\( = {x^3} + {x^2}y + xy – 6x{y^2} + 3{y^2}\)

c. \(\left( {2x – 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)\) \( = \left( {6{x^2} + 4x – 3x – 2} \right)\left( {3 – x} \right)\)

\( = \left( {6{x^2} + x – 2} \right)\left( {3 – x} \right) = 18{x^2} – 6{x^3} + 3x – {x^2} – 6 + 2x = 17{x^2} – 6{x^3} + 5x – 6\)


Câu 55: Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:

a. \(1,{6^2} + 4.0,8.3,4 + 3,{4^2}\)

b. \({3^4}{.5^4} – \left( {{{15}^2} + 1} \right)\left( {{{15}^2} – 1} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

c. \({x^4} – 12{x^3} + 12{x^2} – 12x + 111\) tại \(x = 11\)

a. \(1,{6^2} + 4.0,8.3,4 + 3,{4^2}\) \( = 1,{6^2} + 2.1,6.3,4 + 3,{4^2} = {\left( {1,6 + 3,4} \right)^2} = {5^2} = 25\)

b. \({3^4}{.5^4} – \left( {{{15}^2} + 1} \right)\left( {{{15}^2} – 1} \right)\) \( = {\left( {3.5} \right)^4} – \left( {{{15}^4} – 1} \right) = {15^4} – {15^4} + 1 = 1\)

c. \({x^4} – 12{x^3} + 12{x^2} – 12x + 111\). Tại \(x = 11\)

Ta có: \(x = 11 \Rightarrow 12 = x + 1\)

\({x^4} – 12{x^3} + 12{x^2} – 12x + 111\) \( = {x^4} – \left( {x + 1} \right){x^3} + \left( {x + 1} \right){x^2} – \left( {x + 1} \right)x + 111\)

\( = {x^4} – {x^4} – {x^3} + {x^3} + {x^2} – {x^2} – x + 111 =  – x + 111\)

Thay \(x = 11\) vào biểu thức ta có: \( – x + 111 =  – 11 + 111 = 100.\)


Câu 56: Rút gọn biểu thức

a. \({\left( {6x + 1} \right)^2} + {\left( {6x – 1} \right)^2} – 2\left( {1 + 6x} \right)\left( {6x – 1} \right)\)

b. \(3\left( {{2^2} + 1} \right)\left( {{2^4} + 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right)\)

a. \({\left( {6x + 1} \right)^2} + {\left( {6x – 1} \right)^2} – 2\left( {1 + 6x} \right)\left( {6x – 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  = {\left( {6x + 1} \right)^2} – 2\left( {6x + 1} \right)\left( {6x – 1} \right) + {\left( {6x – 1} \right)^2} = {\left[ {\left( {6x + 1} \right) – \left( {6x – 1} \right)} \right]^2}  \cr  &  = {\left( {6x + 1 – 6x + 1} \right)^2} = {2^2} = 4 \cr} \)

b. \(3\left( {{2^2} + 1} \right)\left( {{2^4} + 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  = \left( {{2^2} – 1} \right)\left( {{2^2} + 1} \right)\left( {{2^4} + 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right)  \cr  &  = \left( {{2^4} – 1} \right)\left( {{2^4} + 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right) = \left( {{2^8} – 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right)  \cr  &  = \left( {{2^{16}} – 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right) = {2^{32}} – 1 \cr} \)

Advertisements (Quảng cáo)