Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 99 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng AE = DF và AE ⊥ DF

Bài 12 Hình vuông Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 99 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 12.1: Hình vuông có chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng…

Câu 12.1: Hình vuông có chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng:

A. 2

B. \(\sqrt {32} \)

C. \(\sqrt 8 \)

D. \(\sqrt 2 \)

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn C. \(\sqrt 8 \) Đúng


Câu 12.2: Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Các tia phân giác của bốn góc vuông có đỉnh O cắt các cạnh AB, BC, CD, DA theo thứ tự ở E, F, G, H. Tứ giác EFGH là hình gì ?

   

Ta có: \(\widehat {AOB}\)và \)\widehat {COD}\) đối đỉnh nên E, O, G thẳng hàng

\(\widehat {BOC}\)và \(\widehat {AOD}\) đối đỉnh nên F, O, H thẳng hàng

Xét ∆ BEO và ∆ BFO:

\(\widehat {EBO} = \widehat {FBO}\) (tính chất hình thoi)

OB cạnh chung

\(\widehat {EOB} = \widehat {FOB} = {45^0}\) (gt)

Advertisements (Quảng cáo)

Do đó: ∆ BEO = ∆ BFO (g.c.g)

⇒ OE = OF (1)

Xét ∆ BEO và ∆ DGO:

\(\widehat {EBO} = \widehat {GDO}\) (so le trong)

OB = OD(tính chất hình thoi)

\(\widehat {EOB} = \widehat {GOD}\) (đối đỉnh)

Do đó: ∆ BEO = ∆ DGO (g.c.g)

⇒ OE = OG (2)

Xét ∆ AEO và ∆ AHO:

\(\widehat {EAO} = \widehat {HAO}\) (tính chất hình thoi)

Advertisements (Quảng cáo)

OA cạnh chung

\(\widehat {EOA} = \widehat {HOA} = {45^0}\) (gt)

Do đó: ∆ AEO = ∆ AHO (g.c.g)

⇒ OE = OH (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: OE = OF = OG = OH hay EG = FH

nên tứ giác EFGH là hình chữ nhật (vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và bằng nhau)

OE ⊥ OF (tính chất hai góc kề bù)

hay EG ⊥ FH

Vậy hình chữ nhật EFGH là hình vuông.


Câu 12.3: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh DC lấy điểm E, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho DE = CF. Chứng minh rằng AE = DF và AE ⊥ DF.

 

Xét ∆ ADE và ∆ DCF:

AD = DC (gt)

\(\widehat A = \widehat D = {90^0}\)

DE = CF (gt)

Do đó: ∆ ADE = ∆ DCF (c.g.c)

⇒ AE = DF

\(\widehat {EAD} = \widehat {FDC}\)

\((\widehat {EAD} + \widehat {DEA} = {90^0}\) (vì ∆ ADE vuông tại A)

\( \Rightarrow \widehat {FDC} + \widehat {DEA} = {90^0}\)

Gọi I là giao điểm của AE và DF.

Suy ra: \(\widehat {IDE} + \widehat {DEI} = {90^0}\)

Trong ∆ DEI ta có: \(\widehat {DIE} = {180^0} – \left( {\widehat {IDE} + \widehat {DEI}} \right) = {180^0} – {90^0} = {90^0}\)

Suy ra: AE ⊥ DF

Advertisements (Quảng cáo)