Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 81 SBT Toán 8 tập 1: Tứ giác ABCD có … Tính số đo góc A và B?

Bài 1 Tứ giác Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 81 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 1.1: Tứ giác ABCD có . Khẳng định nào dưới đây là đúng?…

Câu 1.1: Tứ giác ABCD có . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. \(\widehat A = {65^0}\)

B. \(\widehat B = {85^0}\)

C. \(\widehat C = {100^0}\)

D. \(\widehat D = {90^0}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn B. \(\widehat B = {85^0}\)


Câu 1.2: Tứ giác ABCD có \(\widehat C = {60^0},\widehat D = {80^0},\widehat A – \widehat B = {10^0}\). Tính số đo góc A và B

Advertisements (Quảng cáo)

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B = {360^0} – \left( {{{60}^0} + {{80}^0}} \right) = {220^0} \cr
& \widehat A – \widehat B = {10^0} \cr} \)

Vậy \(\widehat A = {115^0},\widehat B = {105^0}\)


Câu 1.3: Tứ giác ABCD có chu vi 66cm. Tính độ dài AC, biết chu vi tam giác ABC bằng 56cm, chu vi tam giác ACD bằng 60cm

Chu vi ∆ABC + chu vi ∆ACD – chu vi ABCD =2AC

⇒ 2AC = 56 + 60 − 66 = 50 (cm)

AC = 25 (cm)

Advertisements (Quảng cáo)