Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút: Cho đồ thị y = ax trên hình vẽ, hãy xác định dấu của a

CHIA SẺ
Cho đồ thị \(y = ax\) trên hình vẽ. Hãy xác định dấu của a; Đánh dấu vị trí hai điểm \(A(1;-2); B(2;-4)\) trên hệ trục tọa độ Oxy … trong Kiểm tra Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Đánh dấu vị trí hai điểm \(A(1;-2); B(2;-4)\) trên hệ trục tọa độ Oxy. Chứng tỏ O, A, B thẳng hàng.

Bài 2: Cho đồ thị \(y = ax\) trên hình vẽ. Hãy xác định dấu của a.


Bài 1: Xem hình vẽ.

 

Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số cho bơi công thức \(y = ax.\)

Thế tọa độ của A: \(x = 1; y = -2\) vào công thức trên, ta được:

\(-4 = (-2).2\) (luôn đúng)

Vậy B thuộc đồ thị của hàm số \(y = -2x\)

Hay O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 2: Đồ thị là đường thẳng thuộc góc phần tư thứ II và thứ IV . Vậy \(a < 0.\)