Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị: Đường thẳng OM trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

CHIA SẺ
Đường thẳng OM trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?; Vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax\), biết đồ thị đi qua điểm \(A(-2;1)\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax\), biết đồ thị đi qua điểm \(A(-2;1)\). Đồ thị của hàm số có đi qua điểm \(B(10;-5)\) không?

Bài 2: Đường thẳng OM trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?


Bài 1: Thế tọa độ của A: \(x = -2; y = 1\) vào công thức \(y = ax,\) ta được:

\(1 = a.(-2) \) \( \Rightarrow a =  – {1 \over 2}.\) Vậy \(y =  – {1 \over 2}x\) .

Đồ thị là đường thẳng OA ( xem hình vẽ).

Vì \( – 5 =  – {1 \over 2}.10\) nên \(B(10;-5)\) thuộc đường thẳng \(y =  – {1 \over 2}x\).

Bài 2: Đường thẳng OM là đồ thị của hàm số \(y = ax\). Thế tọa độ của M:

\(x = 2;y = 3\) vào công thức trên, ta được: \(3 = a.2 \Rightarrow a = {3 \over 2}.\)

Vậy \(y = {3 \over 2}x\).