Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh ED là tia phân giác của góc BEC

CHIA SẺ
Cho \(\Delta ABC\) có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Lấy E trên AD. Chứng minh rằng \(\Delta AEB = \Delta AEC\) … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho \(\Delta ABC\) có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Lấy E trên AD. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta AEB = \Delta AEC\)

b) ED là tia phân giác của góc \(\widehat {BEC}\)

c) \(AD \bot BC.\)


a) Xét \(\Delta AEB \) và \( \Delta AEC\) có:

+) AE là cạnh chung

+) \(\widehat {DAB} = \widehat {DAC}\)(giả thiết)

+) \(AB = AC\) (giả thiết)

Do đó \(\Delta AEB = \Delta AEC\) (c.g.c)

b) Ta có \(\widehat {BED}\) là góc ngoài của \(\Delta AEB \) nên \(\widehat {BED} = \widehat {BAE} + \widehat {EBA}\) (góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề)

Tương tự \(\widehat {CED} = \widehat {CAE} + \widehat {ECA}\).

Mà \(\widehat {BAE} = \widehat {CAE}\) và \(\widehat {EBA} = \widehat {ECA}\) (do \(\Delta AEB = \Delta AEC\))

\( \Rightarrow \widehat {BED} = \widehat {CED}\), chứng tỏ ED là tia phân giác của góc \(\widehat {BEC}\).

c) Xét \(\Delta ADB\) và \(\Delta ADC\) có:

+) AD chung,

+) \(\widehat {BAD} = \widehat {CAD}\) (giả thiết),

+) AB = AC (giả thiết).

Vậy \(\Delta ADB=\Delta ADC\) (c.g.c)

\( \Rightarrow \widehat {ADB} = \widehat {ADC}\) (góc tương ứng).

Mà \(\widehat {ADB} + \widehat {ADC} = {180^o}\) (kề bù) \( \Rightarrow \widehat {ADB} = \widehat {ADC} = {90^o}\).

Chứng tỏ \(AD \bot BC.\)