Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị: Đường thẳng cho trên hình vẽ là đồ thị của hàm số cho bởi công thức nào?

CHIA SẺ
Đường thẳng cho trên hình vẽ là đồ thị của hàm số cho bởi công thức nào?; Cho hàm số \(y = ax\). Tìm a biết đồ thị của hàm số qua điểm \(M(-1 ;2)\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Đường thẳng cho trên hình vẽ là đồ thị của hàm số cho bởi công thức nào?

Bài 2: Đường thẳng OA qua gốc tọa độ và điểm \(A\left( {{1 \over 2};7} \right)\)  là đồ thị của hàm số nào sau đây: \(y = 7x;y = 14x;y =  – 14x\)?

Bài 3: Cho hàm số \(y = ax\). Tìm a biết đồ thị của hàm số qua điểm \(M(-1 ;2)\).


Bài 1: Hàm số cho bởi công thức \(y = ax.\) \(a \ne 0)\).

Điểm \(A(-3 ;2)\) thuộc đồ thị \( \Rightarrow 2 = a.( – 3) \Rightarrow a =  – {2 \over 3}\)

Vậy \(y =  – {2 \over 3}x\)

Bài 2: Thế tọa độ của A: \(x = {1 \over 2};y = 7\) vào công thức \(y =14x\) , ta có :

\(7 = 14.{1 \over 2}\) (luôn đúng).

Các công thức khác không thỏa mãn

Vậy ta chọn: \(y = 14x.\)

Bài 3: Thế \(x = -1 ; y = 2\) vào công thức \(y = ax\), ta được :

\(2 = a.( – 1) \Rightarrow a =  – 2\) .