Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực 15 phút: Tìm x, y biết x/y = 3/4 và -3x + 5y = 33

CHIA SẺ
Tìm x, y biết : \({x \over y} = {3 \over 4}\) và \( – 3x + 5y = 33.\); Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6, biết rằng só học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh …. trong Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm x, y biết : \({x \over y} = {3 \over 4}\) và \( – 3x + 5y = 33.\)

Bài 2 : Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6, biết rằng só học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.


Bài 1: Ta có : \({x \over y} = {3 \over 4} \Rightarrow {x \over 3} = {y \over 4}\)

\(\Rightarrow {{ – 3x} \over { – 9}} = {{5y} \over {20}} = {{ – 3x + 5y} \over { – 9 + 20}} = {{33} \over {11}} = 3\)

Do đó

\( – 3x = 3\left( { – 9} \right) \Rightarrow  – 3x =  – 27 \Rightarrow x = 9\)

\(5y = 3.20 \Rightarrow 5y = 60 \Rightarrow y = 12.\)

Bài 2: Gọi số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là x, y, z, t ta có

\({x \over 9} = {y \over 8} = {z \over 7} = {t \over 6}\) và \(y – t = 70\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau : \({y \over 8} = {t \over 6} = {{y – t} \over {8 – 6}} = {{70} \over 2} = 35.\)

Do đó \(y = 35.8 = 280;\,\,t = 35.6 = 210.\)

Từ \({x \over 9} = {y \over 8}\) ta có \(x = {{9.y} \over 8} = {{9.280} \over 8} = 315\)

\({x \over 9} = {z \over 7} \Rightarrow z = {{x.7} \over 9} = {{315.7} \over 9} = 245.\)

Vậy : khối 6 có 315 học sinh.

          khối 7 có 280 học sinh.

          khối 8 có 245 học sinh.

          khối 9 có 210 học sinh.