Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 1 Đại số lớp 7: Tìm diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/2 và chu vi là 20m

CHIA SẺ
Tìm diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là \({3 \over 2}\) và chu vi là 20m;  Tìm các số a, b, c  … trong  Đề kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 1 Đại số lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1:  Tìm các số a, b, c biết : \({a \over 2} = {b \over 3};{b \over 5} = {c \over 4}\) và \(a – b + c =  – 49.\)

Bài 2: Tìm diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là \({3 \over 2}\) và chu vi là 20m.


Bài 1:  Ta có: \({a \over 2} = {b \over 3} \Rightarrow {a \over b} = {2 \over 3} = {{10} \over {15}} \Rightarrow {a \over {10}} = {b \over {15}}.\)

Tương tự \({b \over 5} = {c \over 4} \Rightarrow {b \over {15}} = {c \over {12}}.\)

Khi đó ta có \({a \over {10}} = {b \over {15}} = {c \over {12}} = {{a – b + c} \over {10 – 15 + 12}} \)\(\;=  – {{49} \over 7} =  – 7.\)

Do đó \(a =  – 7.10 =  – 70;\,b =  – 105;\,c =  – 84\)

Bài 2: Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là x, y (\(x,y\, > \)0),( đơn vị : mét)

Ta có \(2\left( {x + y} \right) = 20 \Rightarrow x + y = 10.\)

Lại có \({x \over 3} = {y \over 2} = {{x + y} \over {3 + 2}} = {{10} \over 5} = 2\).

Do đó \(x = 2.3 = 6\)

          \(y = 2.2 = 4\)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: \(S = 6.4 = 24\) (\({m^2}\)).