Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết hai cạnh của nó tỉ lệ với 2 và 5; chiều dài hơn chiều rộng 12m

CHIA SẺ
Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết hai cạnh của nó tỉ lệ với 2 và 5; chiều dài hơn chiều rộng 12m; chiều dai hơn chiều rộng 12m;  Tìm các số a, b, c biết rằng : \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a + 2b – 3c =  – 20\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm các số a, b, c biết rằng : \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a + 2b – 3c =  – 20\)

Bài 2: Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết hai cạnh của nó tỉ lệ với 2 và 5; chiều dài hơn chiều rộng 12m.


Bài 1: Đặt \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = k \)

\(\Rightarrow a = 2k;\,b = 3k;\,c = 4k.\)

Lại có \(a + 2b – 3c =  – 20\) nên \(2k + 6k – 12k =  – 20\)

\( \Rightarrow  – 4k =  – 20 \Rightarrow k = 5\)

Do đó \(a = 10;\,b = 15;\,c = 20.\)

Lưu ý ( Bài này bạn hãy tự giải thích theo cách khác).

Bài 2: Gọi hai cạnh của hình chữ nhậy là x, y (\(x,y > 0,\) đơn vị: mét)

Ta có: \({x \over 2} = {y \over 5} = {{y – x} \over {5 – 2}} = {{12} \over 3} = 4\).

Do đó \(x = 4.2 = 8\,\,\,\,\,\left( m \right)\)

          \(y = 4.5 = 20\,\,\,\left( m \right)\)

Vậy chu vi của hình chữ nhật là \(2\left( {8 + 20} \right) = 56\,\,\left( m \right).\)