Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 15 phút Chương 3 Thống kê: Lập bảng “tần số”?

CHIA SẺ
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo \(cm\)) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau. Lập bảng “tần số” … trong Kiểm tra Toán lớp 7 15 phút Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo \(cm\)) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

139

141

140

145

143

138

141

148

139

140

141

145

139

150

140

141

145

140

141

143

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số”.


a) Dấu hiệu là: Chiều cao của một số học sinh nam.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 20.

b) Số các giá trị khác nhau: 7.

    Các giá trị đó là: 138; 139; 140; 141; 143; 145; 150.

c) Lập bảng “tần số”:

Chiều cao (x)

138

139

140

141

143

145

148

150

Tần số (n)

1

3

4

5

2

3

1

1

\(N = 20\)