Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 3 Thống kê: Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét

CHIA SẺ
Một xạ thủ khi bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau. Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Một xạ thủ khi bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

8

9

10

9

9

10

8

9

10

7

9

8

10

8

9

8

7

9

10

10

10

9

9

9

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.


a) Dấu hiệu là: Kỹ năng bắn súng của một xạ thủ.

    Số các giá trị của dấu hiệu: 24 (xạ thủ bắn 24 phát).

b) Số các giá trị khác nhau: 4.

   Các giá trị đó là: 7; 8; 9; 10.

c) Lập bảng “tần số”:

Giá trị (x)

7

8

9

10

Tần số (n)

2

5

10

7

\(N = 24\)


Nhận xét:
Giá trị có tần số lớn nhất: 9 (số lần bắn đạt điểm 9 nhiều nhất).

 Giá trị có tần số nhỏ nhất: 7.
Số lần bắn đạt từ điểm \(8\) trở lên là chủ yếu chiếm \({{22} \over {24}} \approx 92\% .\)