Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 3 Thống kê: Từ bảng thống kê hãy cho biết: Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

CHIA SẺ

Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau. Hãy cho biết: Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó? … trong Kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sauHãy cho biết:

a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng “tần số” và nhận xét.


a) Có 26 buổi học trong tháng.

b) Dấu hiệu là “số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng”.

c) Lập bảng “Tần số”:

Giá trị (x)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(4\)

\(5\)

Tần số (n)

\(13\)

\(6\)

\(4\)

\(1\)

\(1\)

\(1\)

\(N = 26\)


Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 26.

Số các giá trị khác nhau: 6, đó là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Giá trị lớn nhất: 5.

Giá trị nhỏ nhất: 0.

Giá trị có tần số lớn nhất: 0.

Giá trị chủ yếu thuộc khoảng từ 0 đến 2.

Số học sinh nghỉ học từ 0 đến 2 buổi là nhiều nhất chiếm \({{23} \over {26}} \approx 88,46\% .\)