Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 2 Hàm số và đồ thị: Cho hàm số y = f(x) = ax, tìm a biết f(-1/2) = 3?

CHIA SẺ
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax\). Tìm a biết \(f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3.\); Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax + b\). Tìm a, b biết \(f\left( 0 \right) =  – 2;f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3.\) … trong Kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho hàm số y \(y = f\left( x \right) = \left| {1 – x} \right| + 2.\)

a) Tính \(f\left( { – 1} \right);f\left( 3 \right);f\left( {{3 \over 2}} \right).\)

b) Tìm x biết \(f\left( x \right) = 5;f\left( x \right) = 3.\)

Bài 2: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax\). Tìm a biết \(f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3.\)

Bài 3: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax + b\). Tìm a, b biết \(f\left( 0 \right) =  – 2;f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3.\)


Bài 1:

a) Ta có: \(f( – 1) = \left| {1 – ( – 1)} \right| + 2 \)\(\;= \left| 2 \right| + 2 = 2 + 2 = 4;\)

\(f(3) = \left| {1 – 3} \right| + 2 \)\(\;= \left| { – 2} \right| + 2 = 2 + 2 = 4;\)

\(f\left( {{3 \over 2}} \right) = \left| {1 – {3 \over 2}} \right| + 2 \)\(\;= \left| { – {1 \over 2}} \right| + 2 = {1 \over 2} + 2 = {5 \over 2};\)

b) \(f\left( x \right) = 5 \Rightarrow \left| {1 – x} \right| + 2 = 5 \)

\(\Rightarrow \left| {1 – x} \right| = 5 – 2\)

\( \Rightarrow \left| {1 – x} \right| = 3 \)

\(\Rightarrow 1 – x = 3\) hoặc \(1 – x = -3\)

\( \Rightarrow x = 1 – 3\,\) hoặc \(x = 1 + 3\)

\( \Rightarrow x =  – 2\) hoặc \(x = 4\).

Bài 2: Ta có: \(f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3 \Rightarrow a.\left( { – {1 \over 2}} \right) = 3 \)

\(\Rightarrow  – a = 6 \Rightarrow a =  – 6.\)

Bài 3: Ta có:\(f\left( 0 \right) =  – 2 \Rightarrow a.0 + b =  – 2 \Rightarrow b =  – 2\)

Vậy \(f\left( x \right) = ax – 2.\)

Lại có: \(f\left( 1 \right) =  – 1 \Rightarrow a.1 – 2 =  – 1\)

\(\Rightarrow a = 2 – 1 = 1.\)

Vậy \(y = f\left( x \right) = x – 2.\)