Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7: Trong một tam giác cân, một cạnh bằng 6cm và cạnh kia bằng 15cm, hỏi cạnh nào là cạnh đáy, vì sao?

CHIA SẺ
Trong một tam giác cân, một cạnh bằng 6cm và cạnh kia bằng 15cm. Hỏi cạnh nào là cạnh đáy, vì sao? … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho tam giác ABC có AC = 6cm, AC = 1cm. Tính độ dài cạnh BC, biết độ dài này là một số nguyên (cm).

Bài 2: Trong một tam giác cân, một cạnh bằng 6cm và cạnh kia bằng 15cm. Hỏi cạnh nào là cạnh đáy, vì sao?


Bài 1: Ta có \(AB – AC < BC < AB + AC\) (bất đẳng thức tam giác) hay \(6 – 1 < BC < 6 + 1 \Rightarrow 5 < BC < 7\).
Vì BC là số nguyên nên \(BC = 6(cm).\)

Bài 2: Giả sử cạnh có độ dài 15cm là cạnh đáy và cạnh có độ dài 6cm là hai cạnh bên khi đó \(15 < 6 + 6\) (vô lý). Vậy cạnh có độ dài 15cm không thể là cạnh đáy.

Ta có \(6 < 15 + 15\), vậy cạnh có độ dài 6cm là cạnh đáy.