Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7: Số đo của chu vi hình vuông có phải là đại lượng tỉ lệ thuận với cạnh hình vuông?

CHIA SẺ
Số đo của chu vi hình vuông có phải là đại lượng tỉ lệ thuận với cạnh hình vuông? Tìm hệ số tỉ lệ ( nếu có) … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Hai số tỉ lệ với 25 và  35. Hiệu số của chúng bằng 6. Tìm hai số đó.

Bài 2: Số đo của chu vi hình vuông có phải là đại lượng tỉ lệ thuận với cạnh hình vuông? Tìm hệ số tỉ lệ ( nếu có).


Bài 1: Gọi hai số là a và b. ta có : \({a \over {25}} = {b \over {35}} = {{b – a} \over {35 – 25}} = {{b – a} \over {10}}.\)

Vì \(b – a = 6 \Rightarrow {a \over {25}} = {b \over {35}} = {6 \over {10}} = {3 \over 5} \)

\(\Rightarrow a = {{25.3} \over 5} = 15;\;b = {{35.3} \over 5} = 21.\)

Vậy hai số phải tìm là: \(15\) và \(21\).

Bài 2: Gọi \(x\) là số đo cạnh hình vuông thì chu vi hình vuông là

\(a = 15;b = 21.\) Vậy p tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ \(k = 4.\)