Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Đại số: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2, hãy điền vào ô trống

CHIA SẺ
Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2, hãy điền vào ô trống; Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ \( – {1 \over 2}\).

Điền vào ô trống:

x

1

-3

y

2

5

Bài 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết \({x_1} – {x_2} = 2\) và hai giá trị tương ứng \({y_1}\) và \({y_2}\) có \({y_1} – {y_2} =  – 1.\) Biểu diễn y theo x.


Bài 1: Ta có công thức: \(y =  – {1 \over 2}x\)

Vậy ta tìm được các giá trị trong bảng sau:

x

1

-4

-3

-10

y

\( – {1 \over 2}\)

2

\({3 \over 2}\)

5

Bài 2:  Ta có:

\(y = kx \Rightarrow {{{y_1}} \over {{x_1}}} = {{{y_2}} \over {{x_2}}} = {{{y_1} – {y_2}} \over {{x_1} – {x_2}}} = k.\)

Thay \({x_1} – {x_2} = 2;\,{y_1} – {y_2} =  – 1 \Rightarrow k =  – {1 \over 2}.\)

Vậy: \(y =  – {1 \over 2}x.\)