Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số: Cho đa thức f(x) = 2(x – 4) – 3(x + 1), tìm x sao cho f(x) = 4

CHIA SẺ
Cho đa thức \(f(x) = 2(x – 4) – 3(x + 1)\). Tìm x sao cho  \(f(x) = 4\); Cho \(f(x) = a + b(x – 1)\). Tìm a, b biết \(x = 0\) là một nghiệm và \(f(1) = 5.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho đa thức \(f(x) = 2(x – 4) – 3(x + 1)\). Tìm x sao cho  \(f(x) = 4\).

Bài 2: Tìm nghiệm của đa thức:

a) \(g(x) = (6 – 3{\rm{x}})( – 2{\rm{x}} + 5)\)

b) \(h(x) = {x^2} + x\).

Bài 3: Cho \(f(x) = a + b(x – 1)\). Tìm a, b biết \(x = 0\) là một nghiệm và \(f(1) = 5.\)


Bài 1: Ta có:

\(\eqalign{  & 2(x – 4) – 3(x + 1) = 4  \cr  &  \Rightarrow 2{\rm{x}} – 8 – 3{\rm{x}} – 3 = 4  \cr  &  \Rightarrow  – x = 11 + 4 \Rightarrow x =  – 15. \cr} \)

Bài 2: a) \(g(x) = 0 \Rightarrow (6 – 3{\rm{x}})( – 2{\rm{x}} + 5) = 0\)

\( \Rightarrow 6 – 3{\rm{x}} = 0\) hoặc \( – 2{\rm{x}} + 5 = 0\)

\( \Rightarrow  – 3{\rm{x}} =  – 6\) hoặc \( – 2x =  – 5\)

\( \Rightarrow x = 2\) hoặc \(x = {5 \over 2}.\)

b) \(h(x) = 0 \Rightarrow {x^2} + x = 0 \)

\(\Rightarrow x(x + 1) = 0\)

\( \Rightarrow {\rm{x}} = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

\( \Rightarrow x = 0\) hoặc \(x =  – 1\).

Bài 3: Ta có \(f(1) = 5 \Rightarrow a + b(1 – 1) = 5 \Rightarrow a = 5.\)

Vậy \(f(x) = 5 + b(x – 1).\)

Lại có \(x = 0\) là nghiệm của đa thức nên \(f(0) = 0 \Rightarrow 5 + b(0 – 1) = 0 \)

\(\Rightarrow 5 – b = 0 \Rightarrow b = 5.\)