Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị: Vẽ đồ thị hàm số y = kx, biết điểm A(2;-3) thuộc đồ thị cảu hàm số

CHIA SẺ
Vẽ đồ thị hàm số \(y = kx\), biết điểm \(A(2;-3)\) thuộc đồ thị cảu hàm số; Cho hàm số \(y = ax\). Tìm a, biết đồ thị của nó đi qua điểm \(M\left( {{5 \over 2}; – 5} \right).\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y = {1 \over 2}x\) ?

\(A(5; – 3);B\left( { – 3;4} \right);C(2;1);\) \(D\left( { – 5;{5 \over 2}} \right)\)

Bài 2: Cho hàm số \(y = ax\). Tìm a, biết đồ thị của nó đi qua điểm \(M\left( {{5 \over 2}; – 5} \right).\)

Bài 3: Vẽ đồ thị hàm số \(y = kx\), biết điểm \(A(2;-3)\) thuộc đồ thị cảu hàm số.


Bài 1: Ta thấy \( – 3 \ne {1 \over 2}.5 \Rightarrow \) A không thuộc đồ thị hàm số \(y = {1 \over 2}x\) .

Tương tự: B, D không thuộc; C thuộc đồ thị.

Bài 2: Thay \(x = {5 \over 2}\) và \(y = -5\) vào công thức \(y = ax\), ta có:

\( – 5 = a.{5 \over 2} \Rightarrow a =  – 2\)

Bài 2: Thay \(x = 2\) và \(y = -3\) vào công thức \(y = kx\), ta có :

\( – 3 = 2k \Rightarrow k =  – {3 \over 2}\)

Vậy \(y =  – {3 \over 2}x\)

Đồ thị hàm số \(y =  – {3 \over 2}x\) là đường thẳng qua \(O(0 ;0)\) và điểm \(A(2 ;-3)\).