Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Đại số: Cho hàm số: y = f(x)= 3x + m, tìm m biết f(1)=-1?

CHIA SẺ

Cho hàm số: \(y = f\left( x \right) = 3x + m\) .Tìm m biết \(f(1) = -1.\); cho hàm số: \(y = f\left( x \right) = ax + b.\) Tìm a, b biết \(f(0) = -3\) và \(f(-1) = -5.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho hàm số: \(y = f\left( x \right) = 3 – x.\)

a) Tính \(f\left( { – 2} \right);f\left( { – 1} \right);f\left( 0 \right);f\left( {{1 \over 2}} \right).\)

b) Tìm x biết \(y = 5;2; – 1\).

Bài 2: Cho hàm số: \(y = f\left( x \right) = 3x + m\) .Tìm m biết \(f(1) = -1.\)

Bài 3: Cho hàm số: \(y = f\left( x \right) = ax + b.\) Tìm a, b biết \(f(0) = -3\) và \(f(-1) = -5.\)


Bài 1: a) Ta có: \(f\left( { – 2} \right) = 3 – \left( { – 2} \right) = 5;\)

              \(f\left( { – 1} \right) = 3 – \left( { – 1} \right) = 4\);

             \(f\left( 0 \right) = 3 – \left( 0 \right) = 3;\)

             \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = 3 – \left( {{1 \over 2}} \right) = {5 \over 2}.\)

b) Ta có:

\(\;\;3 – x = 5 \Rightarrow x = 3 – 5 \Rightarrow x =  – 2;\)

\(\eqalign{ & 3 – x = 2 \Rightarrow x = 3 – 2 \Rightarrow x = 1;  \cr & 3 – x =  – 1 \Rightarrow x = 3 + 1 \Rightarrow x = 4. \cr} \)

Bài 2: Ta có: \(f\left( 1 \right) =  – 1 \Rightarrow 3.1 + m =  – 1 \)

\(\Rightarrow m =  – 1 – 3 =  – 4\)

Bài 3: \(f\left( 0 \right) =  – 3 \Rightarrow a.0 + b =  – 3 \Rightarrow b =  – 3\)

Vậy f(x) = ax – 3.

Lại có : \(f( – 1) =  – 5 \Rightarrow a.( – 1) – 3 =  – 5 \)

\(\Rightarrow  – a = 3 – 5 \Rightarrow a = 2.\)

Vậy: \(f\left( x \right) = 2x – 3.\)