Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số lớp 7: Cho hàm số f(x)=ax -3, tìm a biết f(2)=5?

CHIA SẺ
Cho hàm số y = \(f\left( x \right) = ax – 3\). Tìm a biết \(f(2) = 5.\); Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax + b\). Tìm a và b biết \(f(0) = 3\) và f(-1) = 4 … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \left({ – {1 \over 2}} \right)x\).

a) Tính \(f\left( 2 \right); f\left( 0 \right);f\left( { – 2} \right)\);

b) Tìm x, biết \(f(x) = 2.\)

Bài 2: Cho hàm số y = \(f\left( x \right) = ax – 3\). Tìm a biết \(f(2) = 5.\)

Bài 3: Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = ax + b\). Tìm a và b biết \(f(0) = 3\) và f(-1) = 4.


Bài 1:  a) Ta có: \(f\left( 2 \right) = \left( { – {1 \over 2}} \right).2 =  – 1;\)

            \(\eqalign{ & f\left( 0 \right) = \left( { – {1 \over 2}} \right).0 = 0;  \cr & f\left( { – 2} \right) = \left( { – {1 \over 2}} \right).( – 2) = 1. \cr} \)

b) Ta có: \(2 = \left( { – {1 \over 2}} \right)x \Rightarrow  – x = 4 \Rightarrow x =  – 4.\)

Bài 2: \(f\left( 2 \right) = 5 \Rightarrow a.2 – 3 = 5 \)

\(\Rightarrow 2a = 3 + 5 \Rightarrow a = {8 \over 2} = 4.\)

Bài 3:  \(f\left( 0 \right) = 3 \Rightarrow a.0 + b = 3 \Rightarrow b = 3.\)

Vậy \(f\left( x \right) = ax + 3\)

Lại có: \(f\left( 1 \right) = 4 \Rightarrow 4 = a.1 + 3\)

\(\Rightarrow a = 4 – 3 = 1.\)

Vạy hàm số cần tìm là: \(y = f\left( x \right) = x + 3.\).