Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị: Cho hàm số f(x)=ax -1, tìm a biết f(2)=0?

CHIA SẺ
Cho hàm số: \(y = f(x) =  ax – 1\). Tìm a biết \(f\left( 2 \right) = 0.\); Cho hàm số: \(y = f(x) =  – 2x + 3\). Tính \(f\left( { – {1 \over 2}} \right);f\left( { – 5} \right);f\left( 3 \right).\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho hàm số: \(y = f(x) =  ax – 1\). Tìm a biết \(f\left( 2 \right) = 0.\)

Bài 2: Cho hàm số: \(y = f(x) =  – 2x + 3\). Tính \(f\left( { – {1 \over 2}} \right);f\left( { – 5} \right);f\left( 3 \right).\)

Bài 3: Cho hàm số: \(y = f(x) =  – {x^2} + 2.\)

a) Tính \(f\left( { – \sqrt 2 } \right);f\left( {\sqrt 2 } \right);f\left( 3 \right).\)

b) Tìm x biết \(f\left( x \right) =  – 2.\)


Bài 1:  \(f(2) = 0 \Rightarrow a.2 – 1 = 0 \Rightarrow 2a = 1\)\(\; \Rightarrow a = {1 \over 2}.\)

Bài 2: Ta có:

\(\;\;f\left( { – {1 \over 2}} \right) = \left( { – 2} \right).\left( { – {1 \over 2}} \right) + 3 = 4;\)

\(\eqalign{ & f\left( { – 5} \right) = \left( { – 2} \right).\left( { – 5} \right) + 3 = 13;  \cr & f\left( 3 \right) = \left( { – 2} \right).3 + 3 =  – 3. \cr} \)

Bài 3:  a) Ta có:

\(f\left( { – \sqrt 2 } \right) =  – {\left( { – \sqrt 2 } \right)^2} + 2 \)\(\;=  – 2 + 2 = 0;\)

\(f\left( {\sqrt 2 } \right) =  – {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} + 2 =  – 2 + 2 = 0;\)

\(f\left( 3 \right) =  – {\left( 3 \right)^2} + 2 =  – 9 + 2 =  – 7;\)

b) Ta có: \( – {x^2} + 2 =  – 2 \Rightarrow  – {x^2} =  – 2 – 2 \)

\(\Rightarrow  – {x^2} =  – 4 \Rightarrow {x^2} = 4\)

\( \Rightarrow x = 2\) hoặc \(x =  – 2\).