Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị: Đánh dấu các điểm A(1;3); B(-2;-6); C(-1;-3), chứng tỏ bốn điểm O, A, B,C thẳng hàng?

CHIA SẺ
Đánh dấu các điểm A(1;3); B(-2;-6); C(-1;-3). Chứng tỏ bốn điểm O, A, B,C thẳng hàng?; Vẽ đồ thị hàm số \(y = -2x.\)… trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Đánh dấu các điểm \(A(1;3); B(-2;-6); C(-1;-3)\). Chứng tỏ bốn điểm O, A, B,C thẳng hang.

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số \(y = -2x.\) Từ đồ thị hàm số đã vẽ, tìm các giá trị của x khi y dương và y âm.


Bài 1: Xem hình vẽ.

Đường thăng OA là đồ thị của hàm số \(y = ax.\) Thế tọa độ của A:

Vào công thức trên, ta được:  Vậy \(y = 3x.\)

Thế tọa độ của B : vào công thức \(y = 3x\), ta được :

\(-6 = 3.(-2)\) (đúng). Vậy B thuộc đồ thị . Tương tự C cũng thuộc đồ thị

 O, A, B, C thẳng hàng.

Bài 2: Xem hình vẽ đồ thị là đường thẳng OA, ở đó \(A(1;-2).\)

Ta thấy khi \(y > 0  \)