Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7- Chương 2 Hàm số và đồ thị: Tìm hệ số tỉ lệ của k của y đối với x và biểu diễn y theo x

CHIA SẺ
Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x = 4\) thì \(y = -2\). Tìm hệ số tỉ lệ của k của y đối với x và biểu diễn y theo x … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7- Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho x tỉ lệ thuậ với y theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 2}\) và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 3}\). Chứng tỏ x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ.

Bài 2: Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x = 4\) thì \(y = -2\). Tìm hệ số tỉ lệ của k của y đối với x và biểu diễn y theo x.


Bài 1: Ta có: \(x = {1 \over 2}y\) và \(y = {1 \over 3}z \Rightarrow x = {1 \over 2}y = {1 \over 2}.{1 \over 3}z = {1 \over 6}z.\)

Vậy x tỉ lệ thuận với z và hệ số tỉ lệ \(k = {1 \over 6}.\)

Bài 2: Ta có công thức \(y = kx\). Theo điều kiện khi \(x = 4\) thì \(y = -2\), nên thay vào công thức trên, ta có: \( – 2 = k.4 \Rightarrow k =  – {1 \over 2}\)

Vậy: \(y =  – {1 \over 2}x.\)