Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau?

CHIA SẺ
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau; Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k, với \({x_1};{x_2}\) có hai giá trị tương ứng là \({y_1};{y_2}\) và \({x_1} + {x_2} = 4;{y_1} + {y_2} = 8\). Tìm k … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k, với \({x_1};{x_2}\) có hai giá trị tương ứng là \({y_1};{y_2}\) và \({x_1} + {x_2} = 4;{y_1} + {y_2} = 8\). Tìm k.

Bài 2: cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-2

1

3

y

-2

3


Bài 1: Ta có công thức: \(y = kx \Rightarrow {{{y_1}} \over {{x_1}}} = {{{y_2}} \over {{x_2}}} = {{{y_1} + {y_2}} \over {{x_1} + {x_2}}} = k;\)

Trong đó \({x_1} + {x_2} = 4;{y_1} + {y_2} = 8 \Rightarrow {8 \over 4} = k\)

vậy \(k = 2\).

Bài 2:  Ta có công thức: \(y = kx\)

Khi thay \(x = 1\) thì \(y = -2\) vào công thức trên ta được:

\( – 2 = k.  1 \Rightarrow k =  – 2.\)

Vậy \(y =  – 2x\). Từ đó ta được kết quả cho trong bảng như sau:

x

-2

1

3

 \(-3\over 2\)

y

 4

-2

 -6

3