Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Thống kê lớp 7: Có bao nhiêu gia đình không có con từ bảng sau?

CHIA SẺ
Trong một tổ dân phố có 40 gia đình, số con của mỗi gia đình được ghi lại ở bảng sau. Tính số con trung bình của mỗi gia đình … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Thống kê lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trong một tổ dân phố có 40 gia đình, số con của mỗi gia đình được ghi lại ở bảng sau:

Số con của mỗi gia đình

0

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

3

9

17

6

2

2

1

N = 40

a) Tính số con trung bình của mỗi gia đình.

b) Tìm mốt của dấu hiệu. Tìm đơn vị điều tra.

c) Có bao nhiêu gia đình không có con?


a) Số con trung bình của mỗi gia đình:

\(\overline {\rm{X}}  = {{1.9 + 2.17 + 3.6 + 4.2 + 5.2 + 6.1} \over {40}} = {{85} \over {40}} \approx 2,1.\)

b) Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 2.\)

    Đơn vị điều tra: Mỗi gia đình.

c) Có ba gia đình không có con.