Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 có đáp án Chương 3 Thống kê: Từ bảng thống kê hãy lập bảng tần số và rút ra nhận xét

CHIA SẺ

Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau. Từ bảng thống kê hãy lập bảng tần số và rút ra nhận xét … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 có đáp án Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

4

9

6

7

6

8

10

10

9

6

9

9

9

5

9

6

8

9

9

8

8

7

9

10

4

8

7

9

10

7

7

7

9

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Sĩ số học sinh lớp 7A là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.


a) Dấu hiệu là: “Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A”. Sĩ số học sinh: 33.

b) Lập bảng tần số:

Điểm số (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

1

4

6

5

11

4

\(N = 33\)

Nhận xét:

                Số các giá trị: 33.

                Số các giá trị khác nhau: 7, đó là: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

                Giá trị lớn nhất: 10.

                Giá trị nhỏ nhất: 4.

                Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

                Giá trị có tần số nhỏ nhất: 5.

                Điểm chủ yếu là 9 chiểm \({{11} \over {33}} \approx 33,33.\)

c) Số trung bình công:

\(\overline {\rm{X}}  = {{4.2 + 5.1 + 6.4 + 7.6 + 8.5 + 9.11 + 10.4} \over {33}} = {{258} \over {33}} \approx 7,8.\)

    Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 9.\)