Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Thống kê môn Toán lớp 7: Tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu

CHIA SẺ
Tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu; Vẽ biểu đồ đoạn thẳng … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Thống kê môn Toán lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Điểm kiểm tra môn Toán (học kỳ I) của một lớp 7 được cho ở bảng sau:

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

0

0

1

2

2

3

3

9

12

11

2

N = 45

 a) Tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.


a) Số con trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{2.1 + 3.2 + 4.2 + 5.3 + 6.3 + 7.9 + 8.12 + 9.11 + 10.2} \over {45}} \)\(\;= {{327} \over {45}}\)\(\; \approx 7,3.\)

    Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 8.\)

    Đơn vị điều tra: Mỗi gia đình.

b) Vẽ biểu đồ: