Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7: Vẽ tam giác ABC, biết A(-3;2); B(3;2); C-1;0)

CHIA SẺ
Vẽ tam giác ABC, biết \(A(-3;2); B(3;2); C-1;0).\); Đánh dấu vị trí của các điểm \(A(5;4); B(2;1); C(-3;2); D(-4;-4)\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Vẽ tam giác ABC, biết \(A(-3;2); B(3;2); C-1;0).\)

Bài 2: Đánh dấu vị trí của các điểm \(A(5;4); B(2;1); C(-3;2); D(-4;-4)\) và các điểm đối xứng của A, B, C, D qua trục Ox và xác định tọa độ của chúng.


Bài 1: Xem hình vẽ.

Bài 2: Ta có:

\(A’\left( {5; – 4} \right);B’\left( {2;1} \right);C’\left( { – 3; – 2} \right);\)\(\;D’\left( { – 4;4} \right)\)