Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị: Cho ba đỉnh của hình vuông ABCD là \(A(1;2); B(4;2); C(4;5)\). Vẽ hình vuông ABCD?

CHIA SẺ

Cho ba đỉnh của hình vuông ABCD là \(A(1;2); B(4;2); C(4;5)\). Vẽ hình vuông ABCD. Tìm tọa độ của đỉnh D … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Đánh dấu vị trí các điểm \(A(5;0); B(-5;3) C(0;3); D(-3;1);\)\(\; E(4;2)\). Xác định tọa độ của các điểm đối xứng với A; B; C; D; E qua gốc tọa độ.

Bài 2: Cho ba đỉnh của hình vuông ABCD là \(A(1;2); B(4;2); C(4;5)\). Vẽ hình vuông ABCD. Tìm tọa độ của đỉnh D.


Bài 1: Xem hình vẽ.

Ta gọi \(A’;B’;C’;D’;E’\) theo thứ tự là điểm đối xứng với \(A; B; C; D; E.\)

Tọa độ của chúng:  \(\eqalign{ & A’\left( { – 5;0} \right);B’\left( { – 5;3} \right)  \cr & C’\left( {0; – 3} \right);D’\left( {3; – 1} \right);  \cr & E’\left( { – 4; – 2} \right) \cr}\)

 

Bài 2: Xem hình vẽ.

Tọa độ của D: \(D(1;5)\)