Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án: Trên hình vẽ, hãy cho biết tọa độ của A, B, C, D?

CHIA SẺ
Trên hình vẽ, hãy cho biết tọa độ của A, B, C, D?; Đánh dấu vị trí các điểm \(A(-2;0)\); \(B(-2;3); C(0;3)\) và dựng hình chữ nhật có ba đỉnh liên tiếp ABC … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Trên hình vẽ, hãy cho biết tọa độ của A, B, C, D.

Bài 2: Đánh dấu vị trí các điểm \(A(-2;0)\); \(B(-2;3); C(0;3)\) và dựng hình chữ nhật có ba đỉnh liên tiếp ABC. Tìm tọa độ đỉnh thứ tư.

Bài 3: Vẽ đường phân giác của góc phần tư thứ I và III.

a) Đánh dấu điểm A trên đường phân giác và có hoành độ -3

b) Tìm tung độ của điểm A. Đánh dấu điểm B trên đường phân giác và có tung độ 2. Tìm hoành độ của B.


Bài 1: Tọa độ của \(A(-4;1); B(3;-2); C(0;2); D(4;0).\)

Bài 2: Xem hình vẽ.

Đỉnh thứ tư chính là gốc tọa độ

\(O(0;0).\)

Bài 3:   a) \(A(-3;-3).\)

b) \(B(2;2).\)