Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7: Cho a, b là hai số tỉ lệ nghịch với 4, 5 và b – a = 27, Tìm a, b?

CHIA SẺ
Cho a, b là hai số tỉ lệ nghịch với 4, 5 và \(b – a = 27.\) Tìm a, b; Cho ba đại lượng x, y, z. biết x, y tỉ lệ nghịch theo tỉ số  … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho ba đại lượng x, y, z. biết x, y tỉ lệ nghịch theo tỉ số \({1 \over 2},\) y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ (-2). Chứng tỏ  x và z là hai lượng tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ đó.

Bài 2: Cho a, b là hai số tỉ lệ nghịch với 4, 5 và \(b – a = 27.\) Tìm a, b.


Bài 1: Ta có công thức \(xy = {1 \over 2}\) và \(y =  – 2z \Rightarrow x\left( { – 2z} \right) = {1 \over 2} \Rightarrow xz =  – {1 \over 4}.\)

Vậy x và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ \( – {1 \over 4}\).

Bài 2: Ta có công thức \(4a = 5b\)

\(\Rightarrow {a \over {{1 \over 4}}} = {b \over {{1 \over 5}}} = {{b – a} \over {{1 \over 5} – {1 \over 4}}} = {{27} \over { – {1 \over {20}}}} =  – 540.\)

Ta được: \(4a =  – 540 \Rightarrow a =  – 135;\)

               \(5b =  – 540 \Rightarrow b =  – 108.\)