Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án: Cho x, y là hai số tỉ lệ nghịch với 3; 7 và x – y = 16, Tìm x,y

CHIA SẺ
Cho x, y là hai số tỉ lệ nghịch với 3; 7 và \(x – y =  – 16\) . Tìm x,y … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho x, y là hai số tỉ lệ nghịch với 3; 7 và \(x – y =  – 16\) . Tìm x,y.

Bài 2: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 ; y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3. Chứng tỏ x và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ.


Bài 1: Theo công thức, ta có : \(3x = 7y \Rightarrow {x \over {{1 \over 3}}} = {y \over {{1 \over 7}}} = {{x – y} \over {{1 \over 3} – {1 \over 7}}}\)

Vì \(x – y =  – 16 \Rightarrow {{x – y} \over {{1 \over 3} – {1 \over 7}}} = {{ – 16} \over {{4 \over {21}}}} =  – 84\)

\( \Rightarrow 3x =  – 84 \Rightarrow x =  – 28;\)

\(7y =  – 84 \Rightarrow y =  – 12.\)

Bài 2: Theo công thức, ta có :\(y = 2x;yz =  – 3\)

\(\Rightarrow \left( {2x} \right)z =  – 3 \Rightarrow xz =  – {3 \over 2}\)

Vậy x và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ \( – {3 \over 2}\).