Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị Toán lớp 7: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống

CHIA SẺ
Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống; Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi \(x = 7\) thì \(y = 10\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị Toán lớp 7.  Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi \(x = 7\) thì \(y = 10\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi \(x = 5.\)

Bài 2: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.  Điền số thích hợp vào ô trống :

x

-2

3

 

y

\( – {1 \over 6}\)

12


Bài 1 :  a) Theo công thức. ta có \(xy = a.\) Thay \(x = 7;y = 10\) vào công thức, ta đươc:

\(7.10 = a \Rightarrow a = 70\).

b) Ta có: \(xy = 70 \Rightarrow y = {{70} \over x}\).

c) Theo trên, ta có \(y = {{70} \over x}.\) Thay \(x = 5\) vào công thức, ta được:

\(y = {{70} \over 5} = 14.\)

Bài 2: Theo công thức, ta có : \(xy = a.\) Thay \(x = 3;y =  – {1 \over 6}\) vào công thức, ta có:

\(3.\left( { – {1 \over 6}} \right) = a\,\,\,hay\,\,\,a =  – {1 \over 2}\).

Vậy \(x.y =  – {1 \over 2}.\)

Ta có kết quả sau:

x

-2

3

\( – {1 \over {24}}\)

y

\({1 \over 4}\)

\( – {1 \over 6}\)

12