Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h … Tính quãng đường AB?

CHIA SẺ

 Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và trở về A với vận tốc 50km/h, cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và trở về A với vận tốc 50km/h, cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.


Gọi đại lượng x (km/h) là vận tốc của ô tô; đại lượng y (giờ) là thời gian ô tô đi trên quãng đường AB. Vì quãng đường không đổi nên x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng dưới đây:

x

\({x_1} = 60\),(km/h)

\({x_2} = 50\),(km/h)

y

\({y_1}\) (giờ)

\({y_2}\)(giờ)

(\({y_1}\) và \({y_2}\) (là thời gian đi từ A đến B và từ B về A)

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

\({{{x_1}} \over {{x_2}}} = {{{y_2}} \over {{y_1}}} \Rightarrow {{{x_1}} \over {{y_2}}} = {{{x_2}} \over {{y_1}}}.\) vì \({x_1} = 60\,(km/h)\);\({x_2} = 50\,(km/h)\)

\( \Rightarrow {{60} \over {{y_2}}} = {{50} \over {{y_1}}} = {{60 + 50} \over {{y_2} + {y_1}}};\)

Thay \({y_2} + {y_1} = 11\) (giờ),

Ta có: \({{60} \over {{y_2}}} = {{50} \over {{y_1}}} = {{110} \over {11}} = 10 \Rightarrow {y_1} = 5\) (giờ)

Trả lời : Quãng đường AB dài : \(60.5 = 300\) (km).