Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút lớp 7: Hỏi 10 người (năng suất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày?

CHIA SẺ
Có  7 người làm xong một công việc trong 20 ngày. Hỏi 10 người (năng suất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày? … trong Đề kiểm tra môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Có  7 người làm xong một công việc trong 20 ngày. Hỏi 10 người (năng suất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày?


Gọi x là số người \(x \in {\mathbb N^*}\), y là số ngày (\(y \in {\mathbb N^*}\) để hoàn thành công việc.

Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau:

x

\({x_1} = 7\)

\({x_2} = 10\)

y

\({y_1} = 20\)

\({y_2} = ?\)

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

\({{{x_1}} \over {{x_2}}} = {{{y_2}} \over {{y_1}}}\) ;\({x_1} = 7\) (người); \({y_1} = 20\)(ngày); \({x_2} = 10\) (người).

\( \Rightarrow {7 \over {10}} = {{{y_2}} \over {20}} \Rightarrow {y_2} = {{7.20} \over {10}} = 14\) (ngày)

Trả lời: 10 người phải làm trong 14 ngày.