Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 2 Hàm số và đồ thị: Có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền 1 mét vải loại I?

CHIA SẺ
Với cùng một số tiền có thể mua 135 mét vải loại I. Có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền 1 mét vải loại  I … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Với cùng một số tiền có thể mua 135 mét vải loại I. Có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền 1 mét vải loại I.


Gọi x là số mét vải mua được; y là giá tiền 1 mét vải.

Ta có \(xy = a\) ( không đổi) ; a là số tiền đã có.

Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau :

Loại I

Loại II

x

\({x_1} = 135\,\,(m)\)

\({x_2}\)

y

\({y_2}\)

\({y_2} = 90\% {y_1}\)

Vậy \({{{x_2}} \over {{x_1}}} = {{{y_1}} \over {{y_2}}}\)  trong đó \({x_1} = 135\);\({y_2} = 90\% {y_1} = {9 \over {10}}{y_1}\)

\( \Rightarrow {{{x_2}} \over {135}} = {{10.{y_1}} \over {9{y_1}}} = {{10} \over 9} \)\(\;\Rightarrow {x_2} = {{135.10} \over 9} = 150.\)

Trả lời: số vải loại II có thể mua được là 150 (m)