Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – Chương 3 Thống kê: Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

CHIA SẺ
Thời gian hoàn thành một loại sản phẩm của 30 công nhân (tính bằng phút) được cho bởi bảng sau. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu? … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Thời gian hoàn thành một loại sản phẩm của 30 công nhân (tính bằng phút) được cho bởi bảng sau:

Thời gian (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

1

3

5

8

8

3

1

N = 30

a) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.


a) Số trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{3.1 + 4.1 + 5.3 + 6.5 + 7.8 + 8.8 + 9.3 + 10.1} \over {30}}\)\(\; = {{209} \over {30}} \approx 7.\)

 Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 7;8.\)

b) Biểu đồ: