Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 4 Biểu thức đại số: Tính quãng đường s từ nhà lên thành phố theo a và t

CHIA SẺ
Tính quãng đường s từ nhà lên thành phố theo a và t; Nếu \(a = 5km\);\(t = 3\) giờ thì quãng đường s là bao nhiêu ki-lô-mét? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Một người đi từ quê lên thành phố. Đầu tiên người ấy phải đi bộ a(km) để đến ga xe lửa và sau đó đi xe lửa với vận tốc 40 km/h. Sau t giờ thì tới thành phố.

a) Tính quãng đường s từ nhà lên thành phố theo a và t.

b) Nếu \(a = 5km\);\(t = 3\) giờ thì quãng đường s là bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) \({\rm{A = }}2{{\rm{x}}^2} – {1 \over 3}y,\) tại \(x = 2;y = 9.\)

b) \({\rm{B}} = {1 \over 2}{a^3} – 3{b^2},\) tại \(a =  – 2;b =  – {1 \over 3}\).


Bài 1: a) Ta có: \(s = a + 40.t\) (km).

b) Khi  \(a = 5km\);\({\rm{t = 3}}\) giờ \( \Rightarrow \) \(s = 5 + 40.3 = 125\) (km).

Bài 2: a) Thay \(x = 2;y = 9\) vào biểu thức A, ta được:

\({\rm{A}} = {2.2^2} – {1 \over 3}.9 = 8 – 3 = 5.\)

b) Thay \(a =  – 2;b =  – {1 \over 3}\) vào biểu thức B, ta được:

\({\rm{B}} = {1 \over 2}.{( – 2)^3} – 3.{\left( { – {1 \over 3}} \right)^2} =  – 4 – {1 \over 3} \)\(\;=  – {{13} \over 3}.\)