Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 3 Thống kê: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

CHIA SẺ

Điều tra khối lượng bánh (tính bằng gam) trong mỗi gói của một thùng bánh ngọt người ta ghi lại như sau. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 3 Thống kê. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Điều tra khối lượng bánh (tính bằng gam) trong mỗi gói của một thùng bánh ngọt người ta ghi lại như sau:

Giá trị (x)

100

120

140

150

160

Tần số (n)

5

9

4

4

2

N = 24

a) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.


Số trung bình cộng:

\(\overline {\rm{X}}  = {{100.5 + 120.9 + 140.4 + 150.4 + 160.2} \over {24}} \)\(\;= {{3060} \over {24}} = 127,5.\)

Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 120.\)

b) Biểu đồ: