Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị: Số học sinh giỏi ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2 … Tính số học sinh giỏi ở các khối lớp?

CHIA SẺ

Số học sinh giỏi ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2. Biết rằng số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh. Tính số học sinh giỏi ở các khối lớp … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Số học sinh giỏi ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2. Biết rằng số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh.

Tính số học sinh giỏi ở các khối lớp.


Gọi a, b, c, d là số học sinh giỏi thứ tự ở các khối 6, 7, 8, 9.

Ta có: \({a \over {1,5}} = {b \over {1,1}} = {c \over {1,3}} = {d \over {1,2}}\)

\(\Rightarrow {c \over {1,3}} = {d \over {1,2}} = {{c – d} \over {1,3 – 1,2}} = {3 \over {0,1}} = 30\)

\( \Rightarrow c = 39\)  và \(d = 36\)

\({a \over {1,5}} = 30 \Rightarrow a = 45;\)

\({b \over {1,1}} = 30 \Rightarrow b = 33.\)

Đáp số: số học sinh giỏi của khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là: 45; 33; 39; 36 ( học sinh).