Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – chương 1 phần Hình học: Hãy so sánh số đo của hai góc so le trong bất kì, hai góc đồng vị bất kì

CHIA SẺ
Xem hình vẽ biết \(\widehat {{A_4}} = {50^o}\) và \(\widehat {{B_2}} = {50^o}.\); Hãy so sánh số đo của hai góc so le trong bất kì, hai góc đồng vị bất kì … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – chương 1 phần Hình học.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Xem hình vẽ biết \(\widehat {{A_4}} = {50^o}\) và \(\widehat {{B_2}} = {50^o}.\)

a) Hãy tính các góc còn lại.

b) Hãy so sánh số đo của hai góc so le trong bất kì, hai góc đồng vị bất kì.

c) Tính \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{B_2}}\) và \(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}}\). Em có kết luận gì về tổng hai góc trong cùng phía?


a) \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{A_4}} = {50^o}\) (đối đỉnh); \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_4}} = {180^o}\) (kề bù)

\(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}} = {50^o} + {130^o} = {180^o}.\) \( \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^o} – \widehat {{A_4}} = {180^o} – {50^o} \)\(\,= {130^o};\)\(\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{A_1}} = {130^o}\) (đối đỉnh).

Tương tự ta tính được \(\widehat {{B_4}} = {50^o};\,\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_3}} = {130^o}.\)

b) Ta có \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}} = {50^o};\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_1}} = {130^o}.\) Các góc so le trong bằng nhau.

Ta có \(\widehat {{B_4}} = \widehat {{A_4}} = {50^o};\,\widehat {{B_1}} = \widehat {{A_1}} = {130^o};\)\(\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_3}} = {130^o};\,\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}} = {50^o}.\)

Các góc đồng vị bằng nhau.

c) \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{B_2}} = {130^o} + {50^o} = {180^o};\)

\(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}} = {50^o} + {130^o} = {180^o}.\)