Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Tóan 15 phút lớp 7 – chương 1 phần Hình học: Hãy kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị, các cặp góc trong cùng phía?

CHIA SẺ
Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B (xem hình vẽ), hãy kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị, các cặp góc trong cùng phía? … trong Đề kiểm tra môn Tóan 15 phút lớp 7 – chương 1 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B (xem hình vẽ).

a) Hãy kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị, các cặp góc trong cùng phía.

b) Cho \(\widehat {{B_6}} = \widehat {{B_8}} = {80^o}\) \(\widehat {{A_1}} = {120^o}\) và \(\widehat {{B_7}} = {100^o}\). Hãy tính các góc còn lại.


a) Có hai cặp góc so le trong: \(\widehat {{A_4}}\,\) và \(\widehat {{B_5}}\,\); \(\widehat {{A_3}}\,\) và \(\widehat {{B_6}}\,.\)

b) \(\widehat {{A_3}}\, = \widehat {{A_1}} = {120^o}\)(đối đỉnh); \(\widehat {{A_2}}\, + \widehat {{A_1}} = {180^o}\) (kề bù)

hay \(\widehat {{A_2}}\, + {120^o} = {180^o} \)

\(\Rightarrow \widehat {{A_2}} = {180^o} – {120^o} \Rightarrow \widehat {{A_2}} = {60^o}\)

Do đó \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{A_2}} = {60^o}.\)

Chứng minh tương tự ta có \(\widehat {{B_5}} = \widehat {{B_7}} = {100^o}\) và \(\widehat {{B_6}} = \widehat {{B_8}} = {80^o}\).