Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 4 Biểu thức đại số lớp 7: Tìm đa thức P, biết: 3x^2 + 3x^2y^2 – x^3 -P= 3x^2 – 2xy – 4y^2

CHIA SẺ
Tìm đa thức P, biết: \(3{{\rm{x}}^2} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2} – {x^3} – P = 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}}y – 4{y^2}\); Thu gọn đa thức: \(A = 5{{\rm{x}}^2} + 6{{\rm{x}}^3} + ({x^3} – {x^2}) – ( – 2{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2});\) … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 4 Biểu thức đại số lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Thu gọn đa thức:

a) \(A = 5{{\rm{x}}^2} + 6{{\rm{x}}^3} + ({x^3} – {x^2}) – ( – 2{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2});\)

b) \(B = 2{{\rm{a}}^2} – ({b^2} – 3{{\rm{a}}^2}) – {\rm{[}}5{{\rm{a}}^2} – 11{\rm{a}}b + 8{b^2} – ( – 2{b^2} – 7{{\rm{a}}^2} + 5{\rm{a}}b){\rm{]}}.\)

Bài 2: Cho \(K = {a^2} + ab – {b^2};\)\(\;M = 2{{\rm{a}}^2} + 3{\rm{a}}b – 5{b^2};\)\(\;L =  – 4{{\rm{a}}^2} + 2{\rm{a}}b – 3{b^2}\).

Tính \(K – M – L\).

Bài 3: Tìm đa thức P, biết: \(3{{\rm{x}}^2} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2} – {x^3} – P = 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}}y – 4{y^2}\).


Bài 1: a) \(A = 5{{\rm{x}}^2} + 6{{\rm{x}}^3} + {x^3} – {x^2} + 2{{\rm{x}}^3} – 4{{\rm{x}}^2}\)\(\; = 9{{\rm{x}}^3}.\)

b) \(\eqalign{  B &= 2{{\rm{a}}^2} – {b^2} + 3{{\rm{a}}^2} – (5{{\rm{a}}^2} – 11{\rm{a}}b + 8{b^2} + 2{b^2} + 7{{\rm{a}}^2} – 5{\rm{a}}b)  \cr  & {\rm{      }} = 2{a^2} – {b^2} + 3{a^2} – 5{a^2} + 11ab – 8{b^2} – 2{b^2} – 7{a^2} + 5ab  \cr  & {\rm{      }} =  – 7{a^2} – 11{b^2} + 16ab. \cr} \)

Bài 2: Ta có:

\(\eqalign{  K – M – L &= ({a^2} + ab – {b^2}) – (2{{\rm{a}}^2} + 3{\rm{a}}b – 5{b^2}) – ( – 4{{\rm{a}}^2} + 2{\rm{a}}b – 3{b^2})  \cr  & {\rm{                }} = {a^2} + ab – {b^2} – 2{{\rm{a}}^2} – 3{\rm{a}}b + 5{b^2} + 4{{\rm{a}}^2} – 2{\rm{a}}b + 3{b^2}  \cr  & {\rm{                }} = 3{a^2}{\rm{ – 4a}}b + 7{b^2}. \cr} \)

Bài 3: Ta có:

\(\eqalign{  & 3{{\rm{x}}^2} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2} – {x^3} – P = 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}}y – 4{y^2}  \cr  &  \Rightarrow P = 3{{\rm{x}}^2} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2} – {x^3} – 3{{\rm{x}}^2} – 2{\rm{x}}y + 4{y^2}  \cr  & \Rightarrow P = 3{{\rm{x}}^2}{y^2} – {x^3} – 2{\rm{x}}y + 4{y^2}. \cr} \)