Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 4 Biểu thức đại số: Thu gọn đa thức

CHIA SẺ
Thu gọn đa thức \(M = 3{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}}y + 7{{\rm{x}}^2}y – {\rm{[}}(5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^2}) – (7{{\rm{x}}^2}y – 3{x^2}){\rm{]}}.\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho \(A = 2{{\rm{a}}^2} – 3{\rm{a}}b + 4{b^2};\)\(\;B = 3{{\rm{a}}^2} + 4{\rm{a}}b – {b^2};\)\(\;C = {a^2} + 2{\rm{a}}b + 3{b^2}.\) Tìm \(A – B + C\).

Bài 2: Thu gọn đa thức:

\(M = 3{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}}y + 7{{\rm{x}}^2}y – {\rm{[}}(5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^2}) – (7{{\rm{x}}^2}y – 3{x^2}){\rm{]}}.\)

Bài 3: Tìm đa thức P, biết:

\(P – (3{\rm{x}}y – 3{{\rm{x}}^3}y + x{y^3} – {x^2}{y^2}) = 2{{\rm{x}}^2}{y^2} + 2{x^3}y – xy + x{y^3}.\)


Bài 1: Ta có:

 \(\eqalign{  A – B + C &= (2{{\rm{a}}^2} – 3{\rm{a}}b + 4{b^2}) – (3{{\rm{a}}^2} + 4{\rm{a}}b – {b^2}) + ({a^2} + 2{\rm{a}}b + 3{b^2})  \cr & {\rm{               }} = 2{{\rm{a}}^2} – 3{\rm{a}}b + 4{b^2} – 3{{\rm{a}}^2} – 4{\rm{a}}b + {b^2} + {a^2} + 2{\rm{a}}b + 3{b^2}  \cr  & {\rm{               }} =  – 5{\rm{a}}b + 8{b^2}. \cr} \)

Bài 2: Ta có:

 \(\eqalign{   M &= 3{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}}y + 7{{\rm{x}}^2}y – (5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^2} – 7{{\rm{x}}^2}y + 3{x^2})  \cr  & {\rm{   }} = {{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}}y + 7{{\rm{x}}^2}y – 5{\rm{x}}y – 3{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^2}y – 3{x^2}  \cr  & {\rm{   }} =  – 3{{\rm{x}}^2} + 14{{\rm{x}}^2}y. \cr} \)

Bài 3: Ta có:

\(P = 2{{\rm{x}}^2}{y^2} + 2{x^3}y – xy + x{y^3} + 3{\rm{x}}y – 3{{\rm{x}}^3}y + x{y^3} – {x^2}{y^2} \)

\(\;\;\;\;= {x^2}{y^2} – {x^3}y + 2{\rm{x}}y + 2x{y^3}.\)