Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7: Chứng minh rằng: Ba điểm A, G, O thẳng hàng

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, O là giao điểm ba tia phân giác của tam giác ABC. Chứng minh rằng: Ba điểm A, G, O thẳng hàng … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 – Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, O là giao điểm ba tia phân giác của tam giác ABC. Chứng minh rằng: Ba điểm A, G, O thẳng hàng.


G là trọng tâm của \(\Delta ABC\) nên G thuộc trung tuyến AD.

O là giao điểm ba tia phân giác nên OA là phân giác góc \(\widehat {BAC}\).

Mà \(\Delta ABC\) cân (gt) nên trung tuyến AD đồng thời cũng là phân giác nên O thuộc AD. Hay ba điểm A, G, O thẳng hàng.