Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút: Cho các điểm trên hình vẽ, xác định tọa độ của A, B, C, D, E?

CHIA SẺ
Cho các điểm trên hình vẽ, xác định tọa độ của A, B, C, D, E?; Cho các điểm \(A(2;-2); B(1;1); C(-3;2).\). Đánh dấu vị trí các điểm A, B, C và các điểm \(A’;B’;C’\)  đối xứng thứ tự với A, B, C qua trục Oy … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho các điểm trên hình vẽ.

Xác định tọa độ của A, B, C, D, E.

 

Bài 2: Cho các điểm \(A(2;-2); B(1;1); C(-3;2).\). Đánh dấu vị trí các điểm A, B, C và các điểm \(A’;B’;C’\)  đối xứng thứ tự với A, B, C qua trục Oy.  Xác định tọa độ của \(A’;B’;C’\)


Bài 1:  \(\eqalign{& A\left( {0;3} \right);B\left( {3;2} \right);C\left( { – 4; – 2} \right)  \cr & D\left( {5;0} \right);E\left( {0; – 3} \right) \cr} \)

Bài 2: \(A’\left( { – 2; – 2} \right);B’\left( { – 1;1} \right);C’\left( {3;2} \right)\)